O nama

U toku 2013. i 2014. godine, u suradnji s državnim, entitetskim, kantonalnim i lokalnim vlastima, UNDP u Bosni i Hercegovini je pripremio analizu mogućnosti uspostave regulatornog okvira za tarifne strukture vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.  Nakon nekoliko sastanaka i intenzivne razmjene mišljenja, napravljen je dokument sa preporukama za dalje korake.

Na temelju datih preporuka, UNDP u Bosni I Hercegovini je pokrenuo daljnju tehničku pomoć kako bi se poboljšala ukupna situacija u sektoru vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda i ojačali potrebni kapaciteti.

Glavni cilj studije “Metodologije za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u Bosni i Hercegovini.“ je izrada nacrta metodologije za određivanje cijena u sektoru vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u Bosni i Hercegovini. Metodologija treba definirati tarife koje će omogućiti pokrivanje svih troškova, što uključuje operativne i troškove investicijskog održavanja, kao i troškove kapitalnih investicija ako se tako odluči.

Projekat UNDP-a GoAL – WaterS (upravljanje, odgovornost i učenje za održivost vode) podržava pravednu, učinkovitu i ekološki održivu upotrebu i zaštitu slatkih voda i morskih resursa. Projekat pomaže identificiranju prioriteta i prilika u rješavanju nedostataka i ograničenja u upravljanju vodama i okeanima, razvijanjem planova i mjera za reformu politike na nacionalnom i lokalnom nivou.

GoAL-WaterS pruža fleksibilnu podršku nacionalnim i lokalnim vlastima i partnerima, podržavajući Agendu 2030 sa naglaskom na Ciljeve održivog razvoja 6 “Osigurati sanitarne uslove i pristup pitkoj vodi za sve” i 14 “Zaštititi i održivo koristiti okeane, mora i morske resurse”. GoAL-WaterS temelji se na UNDP-jevim bliskim odnosima sa vlastima i partnerima. Podrška se pruža putem UNDP-SIWI Water Governance Facility (WGF) i UNDP-jevim savjetnicima za vode i okeane.

Tokom perioda 2016 do 2019 “Metodologija utvrđivanja cijene vodnih usluge u Federaciji Bosne i Hercegovine” testirana je u 4 pilot preduzeća  komunalnih usluga, te je dodatnih 16 komunalnih preduzeća (sa 2 preklapajuća) razmotrilo načela i moguću primjenu u okviru projekta Vlade Švicarske MEG – Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja. Od 18 komunalnih preduzeća koja su učestvovali u projektu MEG-a, 16 je usvojilo Metodologiju utvrđivanja Tarife kao dio postignutog Sporazuma o javnog usluzi koji su potpisale lokalne vlasti i komunalna preduzeća, a 10 njih je već uskladilo tarife sa metodologijom ili su ispunile sve preduvjete i pripremili sve potrebne predračune i dokumente za promjenu tarife koja će biti predložena vijećima/skupštinama općina/gradova prije sredine 2020. godine.

Ova webstrana/infografika služi kao ilustracija “Metodologije za određivanje cijene usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u Bosni i Hercegovini.“

Donatori i partneri projekta
logo-siwi
logo-undp
logo-water-governance-facility
goalwaters
sweden
ministarstvo-vanjske-trgovine-BiH
mpsv-rs
fmpvs
vodovi-rs
ukp-fbih
sog-fbih
savez-opstina-rs

© 2019 United Nations Development Programme

Development by Lilium Digital.

______________________

Ova webstranica je pripremljen u okviru Projekta „Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini”, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Sadržaj ove webstrane ne odražava nužno stavove donatora i partnera, niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).